Georgian (Georgia)English (United Kingdom)

შიში ღმრთისაჲ მოიგების ჴსენებითა სიკუდილისაჲთა და ჴსენებითა აღდგომისაჲთა და განშორებითა მრავალ-მეტყუელებისაგან და გამოძიებითა გულის-სიტყუათაჲთა დილეულ და სამხრად და მწუხრი. რომელი ჰზრახეთ და რომელი გულსა მოგიჴდა, და რომელი საქმით აღასრულეთ. და უკუეთუ კეთილად განვლე დღე იგი, ჰმადლობდი ღმერთსა. და კუალად შეეყავ კაცსა, რომელსა ღმრთისა ეშენოდის და ნუ განეშორები მისგან, ვიდრემდის ისწაო შიში ღმრთისაჲ. და რომელმან ესე არა ყოს, იგი განსდევნის შიშსა ღმრთისასა.

თქუა წმიდამან პავლე: რომელსა ჰრწმენეს, რამეთუ აღთქუმანი ღმრთისანი ჭეშმარიტ არიან ბრალეულთათჳს, და გამოიხატნეს იგინი მარადის წინაშე თუალთა მისთა, მან მოიგოს შიში ღმრთისაჲ.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SATURDAY, 14 DECEMBER 2013 16:08)

დაწვრილებით...

 

წერილი ძმისადმი, ვინც ჩვენი წმინდა მამა დოროთეს ნაპოვნი სიტყვები ითხოვა

[8]ვაქებ შენს გულმოდგინებას და შევნატრი კეთილი საქმის მიმართ შენს სიბეჯითესა და მაგ შენს კურთხეულ, არა დიდებისმოყვარე, არამედ თავმდაბლობისმოყვარე სულს, ძმაო, სასურველო. რაკი ასეთი გულისტკივილით ეძებ და მთელი გულით აქებ ჩვენი ჭეშმარიტად სანატრელი წმინდა მამის საქმეთა და სიტყვათა, ღმერთს საჩუქრად რომ მოუცია ჩვვნთვის, ცხადია, ღმერთი გიყვარს და სამარადისო ცხოვრებაზე ზრუნავ. როგორც დიდი გრიგოლი ამბობს: ”სათნოების ქება მოშურნეობის წინამძღვარია, მოშურნეობას მოაქვს სათნოება, სოლო სათნოება ნეტარჰყოფს კაცს”.

იმისთვის მიხარია და მახალისებს შენი ასეთი წარმატება, რომ დაემსგავსე მას, გულით მშვიდსა და მდაბალს, ვინც ცნობილ პეტრეს და მის მსგავსთა სოფლისგან განშორებაში მიჰბაძა. მანაც მსგავსადვე განიშიშვლა თავი სოფლის სიყვარულისაგან და თავი საღმრთო მამებს გადასცა, რათა მასაც შეძლებოდა მაცხოვრისთვის კადნიერად ეთქვა: ”აჰა, ჩუენ ყოველი დაუტევეთ და შეგიდეგით შენ” (მათ. 19.27). ამიტომ ღვთის მიერ ”აღესრულა მცირედთა დღეთა და აღავსნა ჟამნი მრავალნი გრძელნი” (სიბრძნ. 4.13).

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SATURDAY, 30 MARCH 2013 21:50)

დაწვრილებით...

 
ძველი ქართული თარგმანი

(405r)*[530]** ეპისტოლე მარიამ კასოვოლელისაჲ1 წმიდისა ეგნატი მღდელმოწამისა მიმართ მთავარეპისკოპოსისა ღმრთისა ქალაქისა ანტიოქესა

მარიამ, მწირი იესუ ქრისტესი, ეგნატი ღმერთშემოსილსა, ნეტარსა ეპისკოპოსსა ანტიოქელთა სამოციქულო ეკლესიისასა2, ღმრთისა მამისა და იესუ ქრისტეს შეყუარებულსა. მარადის ვილოცოთ შენთჳს სიხარულსა და სიმართლესა და მის მიერსა მხიარულებასა და მშჳდობასა.

ვინაჲთგან, ჵ, საკვირველო, ჩუენ შორისცა იცნობა ქრისტე ძედ ღმრთისა ცხოველისაჲ, რომელი-იგი უკანაჲსკნელთა ჟამთა განკაცნა ქალწულისა მარიამისგან, თესლისაგან აბრაჰამისა და დავითისა, მისთვის წინაჲსწარ თქუმულთა მათებრ სიტყუათა კრებულისაგან წინაჲსწარმეტყუელთაჲსა. და ამისთჳს გევედრებით, რაჲთა წარმოივლინოს ჩუენდა შენისა გონიერებისაგან მარი, მოყუასი ჩუენი, ეპისკოპოსად იმედაპისა ახლისა ქალაქისა ანაზორბოჲსა3 და ევლოგი კასსოვილონისა მღდელი, რაჲთა არა ვიყვნეთ ჩუენ ოჴერ წინამძღუართაგან და მასწავლელთა საღმრთოჲსა სიტყჳსათა, ვითარცა იგი სამე იტყჳს მოსე, ვითარმედ: ”იგულოს უფალმან ღმერთმან კაცი, რომელი უძღოდის ერსა მისსა და არა იყოს შესაკრებელი უფლისაჲ, ვითარცა ცხოვარნი, რომელთა არა აქუნ მწყემსი” (რიცხ. 27.15-17).

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (TUESDAY, 19 MARCH 2013 22:55)

დაწვრილებით...

 
ძველი ქართული თარგმანი

[411r] წმიდისა ანასტასის1 ანტიოქიელ2 მთავარეპისკოპოსისაჲ3, კითხვა-მიგებაჲ ვიეთმე მორწმუნეთაჲ, რომელთა ჰკითხეს ქუემოწერილთა სიტყუათათჳს*.

კითხვაჲ: რაჲ არს სასწაული ჭეშმარიტი ქრისტიანისაჲ?

მიგებაჲ: სარწმუნოებაჲ მართალი და საქმენი კეთილნი, ვითარცა სხუამან ღირსმან მამამან თქუა, რამეთუ ქრისტიანე არს ჭეშმარიტი ტაძარი, ქრისტეს აღსარებითა მართლითა და მუშაკობითა სათნოებათაჲთა აღშენებული. აწ უკუე ”სარწმუნოებაჲ თჳნიერ საქმეთა მკუდარ არს” (იაკობ. 2.20), ვითარცა-იგი საქმენი კეთილნი თჳნიერ სარწმუნოებისა ამაო და უჴმარ არიან. ამისთჳს ჯერ-არს ყოვლითა ძალითა შეკრძალვაჲ სულთა ჩუენთაჲ ყოველთაგან საქმეთა ბოროტთა, რაჲთა არა ჩუენთჳსცა ითქუას, ვითარმედ: ღმრთისმეცნეირებასა აღასრულებენ, ხოლო საქმით უვარ-ჰყოფენ. ამისთჳს იტყჳს უფალი: ”რომელსა უყუარდე მე, მცნებანი ჩემნი დაიმარხნეს და მამამან ჩემმან შეიყუაროს იგი. და მოვიდეთ მისა და სავანე მის თანა ვყოთ” (იოანე 14.23). გჳსწავიეს უკუე, ვითარმედ სარწმუნოებითა მართლითა და საქმითა კეთილითა აღეშენების სახლი სულისა ჩუენისაჲ და ესრეთ დაემკჳდრების ღმერთი შორის ჩუენსა, ვითარცა წერილ არს, ვითარმედ: ”დავემკჳდრო და ვიქცეოდი მათ შორის” (II კორ. 6.16; ლევ. 26.12). ვითარცა მოციქული იტყჳს: ”ანუ არა გიცნობიესა თავით თჳსით, რამეთუ ქრისტე თქუენ შორის არს, გარნა თუ გამოუცდელ ხართ?” (II კორ. 13.5). ხოლო ეშმაკმან არა უწყის, თუ შინაგან გონებასა კაცისასა არს ქრისტე. და იხილოს რაჲ კაცი, ანუ უჯეროდ მრისხანე, ანუ მაგინებელი, ანუ ცუდმოფიცავ, ანუ ანგაჰარ, ანუ ხენეშთა სიტყუათა მეტყუელ, ანუ ძმისმოძულე, ანუ ამპარტავან და თავჴედ, ანუ მოცინარე და განმცხრომელ, ანუ [v] უდებ ლოცვასა, ანუ ბილწთა საქმეთა მოქმედ და სიკუდილისა არა მომჴსენე, სცნობს მას სახეთაგან, ვითარმედ არა4 არს მას სულსა შინა მცველ და განმანათლებელი მისი ღმერთი. მაშინ ვითარცა მპარავი შევიდის უკეთური იგი და განკრეხის სახლი იგი სულისაჲ მის და იქმნის უკუანაჲსკნელი მისი უძჳრეს პირველისა.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SATURDAY, 02 FEBRUARY 2013 21:48)

დაწვრილებით...

 

განსჯათამიერი კეთილწესიერებისა და იმის თაობაზე, რომ არ არის შესაფერისი ყველა ადამიანისთვის, არცთუ ყველა ჟამისთვის, ღვთის შესახებ განსჯა

[94]ა. ვინაიდან მოსწრაფებით შემოიკრიბეთ და კრებულიც ხალხმრავალია, თან, - სწორედ ამიტომ, - ყველაზე მეტად არის ჟამი მუშაკობისა, მოდი, გიბოძებთ თქვენ სასყიდელს1 რასმე, - თუმცა კი უღირსს საზოგადო მოსწრაფებისთვის, მაგრამ არა უდარესს2 ჩემეული შემძლეობისათვის, რადგან პირველი3 უმეტესს ითხოვს, ხოლო მეორე4 ზომიერებას განგვიკუთვნებს; და უმჯობესია მინიჭება ძალისებრისა, ვიდრე მოკლება ყოველივესი, რადგან თუნდ საღვთო, თუნდ, მსგავსადვე, ადამიანურ საქმეებში დამნა[95]შავე ის როდია, ვინც ვერ შეძლო ამგვარი რამ, არამედ ბრალი იმას აქვს, ვისაც სურვილიც არ ჰქონია. ვარ კი მწყემსი მცირე და უპოვარი, არცთუ ჯერაც მოსაწონი სხვა მწყემსებისთვის (ვინაიდან ზომიერია ამგვარად თქმა) სათნოჩენისა და მართალი სიტყვის გამო ანთუ, სულმოკლეობისა და მოპაექრეობის მიზეზით5, "არ ვიცი, ღმერთმა იცის", ამბობს საღვთო მოციქული6 და აშკარად ასაჩინოებს გამოცხადების დღესა და საბოლოო ცეცხლს, რითაც განისჯება და განიწმინდება ყოველივე ჩვენეული. მაინც, ვეცდები კი ძალისამებრ, არათუ დავფარო მადლი, ანთუ ხვიმირის ქვეშ დავდო სასანთლე7, ანდა დავფლო "ტალანტი"8, - რაზეც ხშირად მსმენია თქვენგან, უმოქმედობას რომ მიკიჟინებდით და მდუმარებას რომ მოიძაგებდით, - არამედ განგსწავლოთ ჭეშმარიტების სიტყვებით და სულიწმინდასთან9 შეგანაწევროთ.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (WEDNESDAY, 20 MARCH 2013 14:55)

დაწვრილებით...

 
ძველ ქართულად
რომელი იგი მიიწერა  იერუსალჱმდ ისტჳნიანჱს მიერ, მეფისა მართლმორწუნისა, ხარებისათჳს და შობისა, მიგებებისათჳს და ნათლისღებისა

I. ყოველნი, რომელნი ხართ ქრისტეანენი და აღიარებთ სარწმუნეობასა კათოლიკე ეკლესიისასა, რომელი იგი, წმიდათაგან წიგნთა დაწერილი, წმიდათა მამათა (და) მოძღუართა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსთჳს გუასწავეს, კრძალულად აღვასრულო და გულისჴმავყოთ, რავდენი რაჲარს მისი იგი ჩუენდა მომართ სახიერებაჲ და კაცთმოყუარებაჲ. დასაბამად ესე, რამეთუ კაცი შექმნა თავისა თჳსისა ჴელმწიფედ და დაადგინა იგი სამოთხესა და მისცა მცნებაჲ. და უკუეთუმცა დაემარხა იგი, იყომცა უცოდველ და სამოთხისა მისგან არამცა გამოძებულ იყო; დაღათუ გარდაჴდა იგი, ესრჱთცა არავე უგულებელსყო იგი სახიერმან კაცთაჲ ნათესავი. და მოსჱს მიერ მოსცა ცხორებისა შჯული, და მასცა გარდავეჰჴედეს. და მისა სემდგომად წინაჲსწარმეტყუელნი მოავლინნა, და მათიცა არავე ჰრწმენა. და სხჳთა ვერვინ რაჲ შესაძლებელ იყო, რაჲთამცა ცხოვნდა ნათესავი კაცთაჲ, არათუმცა თჳთ იგი თავადი მოსრულ იყო. და მოავლინა გაბრიელ ანგელოზი, ვითარცა იგი გუასწავებს ჩუენ ლუკა მახარებელი, ზაქარიაჲსა, ქმრისა ელისაბედისსა, და ახარა მას ძისა მისისა იოვანჱსთჳს, რაჲთამცაწინამორბედ და მოწამე იპოვა მაცხოვრისა მოსლვასა. და ოდეს შევიდა ზაქარია ტაძარსა უფლისასა ჟამსა მას კუმევისასა, და ურწმუნოებისა მისისათჳს იყო იგი დადუმებულ, ვიდრემდის შვა ელისაბედ ძჱ იგი მისი, წმიდაჲ იოვანე, ვითარცა იგი ითქუა მისა მიმართ ანგელოზისა მიერ. და ელისაბედის მიდგომითგან მოივლინა იგივე გაბრიელ ანგელოზი მეექუსესა თთუესა ღმრთისა მიერ ქალწულისა მარიამისა ხარებად, რაჲთამცა მუცლად იღო თავადი უფალი და შვა ჴორციელად.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (FRIDAY, 03 FEBRUARY 2012 22:31)

დაწვრილებით...

 

წმ. რომანოზ მელოდოსი ანუ ტკბილადმგალობელი (VI ს.) ერთერთი მწვერვალია საეკლესიო ჰიმნოგრაფიისა. მას კონტტაკიონები აქვს მიძღვნილი ძველი და ახალი აღთქმის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებისადმი. საკუთრივ ქრისტეშობის შესახებ წმ. რომანოზს დაუწერია ცამეტი საგალობელი რომელთაგან პრველი, ოცდახუთი მცირე გალობისგან შემდგარი, სრული ღარგმანის სახით იბეჭდება ქვემოთ. საგალობელი ორიგინალში ატარებს აკროსტიქს: „მდაბალი რომანოზის საგალობელი“. იგი იკითხებოდა 25 დეკემბერს (ხმა 3). წინამდებარე თარგმანი შესრულებულია ორიგინალთან მაქსიმალური ტექსტობრივ-ტერმინოლოგიური და სახისმეტყველებითი  თანხვედნილობის პრინციპით. გამოყენებულია ორიგინალის უახლესი მეცნიერული გამოცემა: Romanos Le melode, Hymnes, intr., texte crit., trad., et notes oar. I. Grosdidier De Matons, t. II, Paris, 1965, p. 48-77.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (FRIDAY, 20 JANUARY 2012 21:30)

დაწვრილებით...

 
More Articles...