Georgian (Georgia)English (United Kingdom)
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით
მუჴლნი მაწუეველობითნი785

ოდესცა786 მიემთხჳო კეთილსა787 ზიარებასა ცხოველსმყოფელთა788 საიდუმლოთა789 ნიჭთასა790, უგალობდ791 მეყსეულად და მადლობდ792 დიდად793, და ამათ794 მჴურვალითა სულითა ღმრთისა მიმართ იტყოდე:

დიდებაჲ შენდა ღმერთო,

დიდებაჲ შენდა ღმერთო,

დიდებაჲ შენდა ღმერთო795.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:51)

დაწვრილებით...

 
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით

[ბრწყინვალე შჳდეულში, ნაცვლად ლოცვანში მითითებული დილა-საღამოს ლოცვებისა, იკითხება პასექის ჟამნი]

ქრისტე აღდგა მკუდრეთით, სიკუდილითა სიკუდილისა დამთრგუნველი და საფლავების-შინათა ცხოვრებისმიმნიჭებელი (3-გზის).

აღდგომაჲ ქრისტესი ვიხილეთ, თაყუანის-ვსცეთ წმიდასა ამას უფალსა დიდებისასა იესუს, მხოლოსა ღმერთსა ჩუენსა, და ესრეთ ჴმა-ვყოთ: ჯუარსა შენსა თაყუანის-ვსცემთ, ქრისტე მეუფეო, და წმიდასა აღდგომასა შენსა უგალობთ და ვადიდებთ, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი და ჩუენ შენსა გარეშე სხუაჲ ღმერთი არა ვიცით; მოვედით ყოველნი მორწმუნენი, თაყუანის-ვსცეთ ქრისტჱს, ღმრთისა ჩუენისა, აღდგომასა, რამეთუ აჰა ესერა მოიწია ჯუარისა მიერ და აღდგომისა სიხარული ყოვლისა სოფლისაჲ. მარადის ვაკურთხევდეთ ქრისტესა და უგალობდეთ აღდგომასა მისსა, რამეთუ ჯუარცუმაჲ თავს-იდვა ჩუენთჳს და სიკუდილითა სიკუდილი განაქარვა (3-გზის).

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 APRIL 2017 10:13)

დაწვრილებით...

 
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით

ბზობისა კჳრიაკესა

ღმერთი უფალი გამოგჳჩნდა ჩუენ დღეს, განმზადეთ დღესასწაული და მხიარულებით მოვედით და განვადიდოთ ქრისტე ბაიაჲთა და რტოებითა ქებისმეტყუელთა: კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა უკუნისამდე.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:52)

დაწვრილებით...

 
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით

ლოცვაჲ ეფრემ ასურისაჲ

უფალო და მეუფეო ცხოვრებისა ჩემისაო, სულსა უქმობისასა და მიმომწულილველობისასა, მთავარობის-მოყუარებისასა და ცუდადმეტყუელებისასა ნუ მიმცემ მე (მეტანიაჲ).

ხოლო სული სიწმიდისაჲ,  სიმდაბლისაჲ,  მოთმინებისა და სიყუარულისაჲ მომმადლე მე, მონასა შენსა (მეტანიაჲ).

ჰოჲ უფალო და მეუფეო, მომანიჭე მე განცდაჲ თჳსთა ცოდვათაჲ და არა განკითხვად ძმისა ჩემისა,  რამეთუ კურთხეულ ხარ შენ უკუნითი-უკუნისამდე. ამინ (მეტანიაჲ).

ღმერთო, მილხინე მე, ცოდვილსა ამას, და შემიწყალე (12-ჯერ მცირე მეტანიაჲ).

შემდგომად ამისსა კუალად სთქუ: უფალო და მეუფეო... სრულიად და მეტანიაჲცა აღასრულე.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:53)

დაწვრილებით...

 
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით

იბაკონი წმიდისა ღმრთისმშობლისანი1

ზეშთამბრძოლისა ჩემისათჳს და მოღუაწისა უძლეველისა, ვითარცა შენ მიერ ჴსნილნი განსაცდელთაგან, სამადლობელსა აღვსწერთ2, ღმრთისმშობელო ქალწულო, შენდა მომართ ქალაქი3 შენი, არამედ  ვითარცა გაქუს ძლიერებაჲ უბრძოლველი, ყოველთაგან ვნებათა განმათავისუფლე მე, რაჲთა გიგალობდე4 შენ: "კურთხეულო, გიხაროდენ, სძალო უსძლოო".

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:53)

დაწვრილებით...

 

და საკითხავი პეტრეს პირველი კათოლიკე ეპისტოლიდან: “იფხიზლეთ, იღვიძეთ...” (I პეტ. 5,8), ვიდრე დასასრულამდე ეპისტოლისა. მისივე კირილესი და იოანე ეპისკოპოსისა[3] (τοῦ αὐτοῦ Κυρίλλου καὶ Ιωάννου ἐπισκόπου)

1. უწინაც მსურდა მომეთხრო თქვენთვის, ჰოი, ერთგულნო და სასურველნო შვილნო ეკლესიისა, ამ სულიერ და ზეციურ საიდუმლოთა შესახებ. მაგრამ რადგანაც კარგად ვიცოდი, რომ ხედვა სმენაზე გაცილებით სარწმუნოა, ველოდე აწინდელ ჟამს, რომ ამ მწუხრის[4] შემდეგ სათქმელისთვის უფრო მომზადებულნი გპოვოთ და ნათლიერი და კეთილსურნელოვანი ბაღის მდელოსკენ გიწინამძღვროთ. ამასთანავე, საღვთო და ცხოველმყოფელი ნათლისღების ღირსქმნილნი, დადგინებულნი ხართ შეწყნარებად უსაღვთოეს საიდუმლოთა. ამიტომაც, დაგვრჩენია რა მხოლოდ ის, რომ უსრულეს სწავლებათა ტაბლა წინადაგიგოთ, აჰა, დაწვრილებით გასწავლით თქვენ ამათ, რომ იცოდეთ განმარტება[5] იმისა, რაც ნათლისღების ამ მწუხრის განმავლობაში აღსრულდა თქვენზე.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:53)

დაწვრილებით...

 
და საკითხავი რომაელთა მიმართ ეპისტოლიდან: ”ნუთუ არ იცით, რომ რომელთაც ნათელვიღეთ ქრისტე იესოს მიმართ, მისი სიკვდილის მიმართ ნათელვიღეთ?” სიტყვებამდე: ”არა რჯულის ქვეშ ხართ, არამედ მადლის” (რომ. 6, 3-14)

1. სასარგებლოა ყოველდღიური მესაიდუმლეობანი და უახლესი სწავლებანი, უახლეს საქმეთა მაუწყებელნი, მეტადრე კი თქვენთვის, რომელნიც შეიცვალეთ ძველისგან ახლად. ამიტომ, აუცილებელია წარმოგიდგინოთ თქვენ განგრძობა გუშინდელი მესაიდუმლეობისა, რომ იცოდეთ იმ ყოველივეს სახისმეტყველება, რაც ტაძრის შიგნით[1] აღსრულდა თქვენზე.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:54)

დაწვრილებით...

 
More Articles...