Georgian (Georgia)English (United Kingdom)
შესავალი

ვიდრე იაკობის კურთხევათა შესახებ ვისაუბრებდე, თვით მე ვითხოვ უფლისგან კურთხევას, რადგანაც ზეციური სიბრძნის შემწეობის გარეშე კაცთა შორის არავის ხელეწიფება სულიერ სიტყვათა განმარტება; არავის ძალუძს, გამოთარგმანოს ნეტარ წინასწარმეტყველთა ნართაული იგავთმეტყველება, თუკი თვით სიტყვა არ განმარტავს თავის თავს, - სიტყვა, რომელიც ძველად ისრაელთა რჯულში იყო დაფარული, როგორც სანთელი ხვიმარის ქვეშ (მათე 5.15). იგი ნათელს ჰფენდა რჯულის წინაშე წინადაცვეთის გზით გამართლებულს. ამჟამად ეს სიტყვა ცხადად გამოგვიჩნდა ძელზე გაკრული, მსგავსად შანდალში ჩადგმული შვიდღერძიანი ბაზმაკისა. მისმა ნათელმა ხსნისაკენ უწოდა შორეულ ტომებს.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 08 APRIL 2012 18:02)

დაწვრილებით...

 
1-12 თავები

თავი პირველი

[თ. 1, მ. 1-4]

1. ვინაჲთგან უკუე მრავალთა ჴელ-ყვეს აღწერად მოთხრობისა საქმეთათჳს გულსავსე-ქმნილთა ჩუენ შორის, 2. ვითარცა-იგი მომცეს ჩუენ, რომელნი დასაბამითგან თჳთ-მხილველ და მსახურ ყოფილ იყვნეს სიტყჳსა მის, 3. ჯერ-მიჩნდა მეცა, რომელი შეუდეგ პირველითგან ყოვლითა ჭეშმარიტებითა, შემდგომითი შემდგომად მიწერად შენდა, მჴნეო ღმრთის-მოყუარეო თეოფილე, 4. რაჲთა სცნა, რომელთათჳს-იგი ისწავე სიტყუათა მათ კრძალულებაჲ.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (FRIDAY, 03 NOVEMBER 2017 16:55)

დაწვრილებით...

 
13-24 თავები

თავი მეცამეტე

[თ. 13; მ. 1-5]

1. მო-ვინმე-სრულ იყვნეს მას ჟამსა ოდენ და უთხრეს მას გალილეველთა მათთჳს, რომელთაჲ-იგი სისხლი პილატე შეჰრია მსხუერპლთა მათთა. 2. მიუგო იესუ და ჰრქუა მათ: ეგრე გგონიეს, ვითარმედ გალილეველნი ესე უფროჲს ყოველთა გალილეველთა იყვნეს ცოდვილ, რამეთუ ესევითარი ევნო მათ? 3. გეტყჳ თქუენ: არა; არამედ უკუეთუ არა შეინანოთ, ეგრევე სახედ ყოველნი წარსწყმდეთ. 4. ანუ იგი, რომელ ათრვამეტთა ზედა სილოამს გოდოლი დაეცა და მოსწყჳდნა იგინი, ჰგონებთ, ვითარმედ იგინი ხოლო თანა-მდებ იყვნეს უფროჲს ყოველთა კაცთა, რომელნი მკჳდრ არიან იერუსალჱმს? 5. გეტყჳ თქუენ: არა; არამედ უკუეთუ არა შეინანოთ, ყოველნივე ეგერეთ წარსწყმდეთ.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (FRIDAY, 03 NOVEMBER 2017 16:56)

დაწვრილებით...

 

ა. მიწყივ ვისმენ რა ნეტარი პავლეს ეპისტოლეთა აღმოკითხვას, - ყოველ კვირაში ორგზის, ხშირად კი სამგზის, და ოთხგზისაც, რაჟამს წმინდა მარტვილთა ხსენებას აღვასრულებთ, ერთი მხრივ, ვხარობ და ვიშვებ სულიერი საყვირით,  აღვემართები და, ჩემთვის ძვირფასი ხმის შემცნობი, სურვილით ვიწვი, ფიქრებში წარმოვისახავ რა მას თითქოსდა თანამყოფად და ვხედავ რა თანამესიტყვედ,  ამასთან, მეორე მხრივ, მწუხარება და ტკივილი მაქვს იმის გამო, რომ ყველა როდი იცნობს ამ მამაკაცს,1 რაგვარადაც ხამს იცნობდნენ, არამედ ესოდენ უმეცარნი არიან მის შესახებ მავანნი, რომ არცთუ ეპისტოლეთა რიცხვი უწყიან ჯეროვნად, ეს კი ხდება არა უსწავლელობის რამ მიზეზით, არამედ - იმისდა კვალად, რომ არ ნებავთ მათ მიწყივ სჯა-ბაასობდნენ ამ ნეტართან.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 17:28)

დაწვრილებით...

 

I თავი,  5-6, 9, 14-15 მუხლები

განმარტება მუხლისა: "შავ ვარ მე და შუენიერ, ასულნო იერუსალჱმისანო, ვითარცა საყოფელნი კედარისანი და ვითარცა კარავი სოლომონისი. ნუ მხედავთ მე, რამეთუ დაშავებულ ვარ, რამეთუ უგულებელს-მყო მე მზემან".[1]

ვფიქრობ, ამას რძალი ეუბნება არა ქალწულებს, არამედ რჯულით თავმომწონეებს, ძველი აღთქმით გაამპარტავნებულებს და გულზვიადებს, რომელნიც კიცხავენ მას არა მხოლოდ ტომით უცხოობის, არამედ უწინდელი დემონთმოშიშობის მიზეზითაც და ამით გამოწვეული შავი ფერის გამოც. სწორედ ამიტომ ეუბნება მათ: არა მხოლოდ შავი ვარო, არამედ მშვენიერიც, რადგან ძველად უსინათლოს კვლავ თვალის სინათლე მომეცაო, ძველი კონკები მეცვა და ეხლა ოქროთი ნაკემსი სამოსი მამკობსო, ჭრელით შევიმოსე და მივიღეო სამეფო პატივი, მეუფის წინაშე ვიდექ და დაგიშალეო მეუფის ტრფიალება შენ, ვინც იგი სასიკვდილოდ გაიმეტე, ხოლო საქორწინო სამყოფელს მრუშთა სიმრავლით უმწიკვლოება წაართვი. ასე რომ, ნუ ჰკიცხავ ჩემი ფერის სიშავეს, ო, ნურც მას, რომ უწინ ბოროტების შუაგულში შევიჭერ, აღვიარებ, შავი ვარ, ოღონდ მშვენიერი და, დაწინდული, ნეფეს ვეამები. გეშინოდეს მარიამის მაგალითისა, რადგან მანამ გაკიცხა მოსე, რომ ეთიპელი ცოლად მოიყვანა; შერისხული ქალი გახდა მსგავსი თოვლისა; როგორც უწმინდური, ბანაკიდან განდევნეს და არ მიბრუნებულა, სანამ არ მოინანია. მეც ეთიოპელი ვარ, ოღონდ დიდი რჯულისმდებლის რძალი და ასული მოგვის მადიამის, კერპთმსახურისა; ხოლო ჩემი ერი და მამის სახლი დავიწყებას მივეც, რის გამოც მოესურვა მეუფეს ჩემი მორთულობა. და ნუ მომხედავთ, რადგან შავად შევმოსილვარ იმის გამო, რომ მზემ ამითვალწუნა. აწ შავად შემოსილი, თეთრად მოქათქათე და სპეტაკი მიხილეთ და იღაღადეთ: ვინ არის იგი, რომელიც ამაღლდა თეთრი ყვავილის ფერი? ამ სიშავის მიზეზსაც გეტყვით. შავად შევიმოსე, როცა მხევლად ვედექ შექმნილს გარეშე შემოქმედისა და საგრძნობელ მზეს, ნაცვლად სიმართლის მზისა, ვეცი თაყვანი. მაგრამ მივხვდი, რომ განსხვავდება იგი ამისგან, უგულებელვყავ შექმნილი და შემოქმედისკენ შემოვიქეც სათაყვანებლად. ასე რომ, ნუ მომხედავთ, რადგან შავად შევმოსილვარ იმის გამო, რომ მზემ ამითვალწუნა ან, როგორც სვიმაქოსი ამბობს, მზემ დამამხო.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 17:29)

დაწვრილებით...

 

განმარტებათა ნაკრები ფსალმუნთა წიგნზე, შედგენილი სხვადასხვა წმინდა მამისა და მოძღვრისაგან ჰერაკლიის უსამღვდელოესი მიტროპოლიტის, უფალ ნიკიტას[1] მიერ[2]


წინ გვიდევს[3] წმინდა ფსალმუნთა განმარტება, მაგრამ პირველად იმის წარმოჩენა გვმართებს, რაც კავშირშია ჩვენს მიზანთან, რომ ამ გზით ფსალმუნთა განმარტებამდე მივიდეთ. ძიების ღირსია შემდეგი: პირველად ის, თუ როდის და რამდენგზის გადმოიღეს ებრაულიდან ელინურ ენაზე ძველი აღთქმის საღვთო წერილი და რომელი თარგმანია მიღებული ჩვენს მიერ. მეორე ის, თუ რა არის მიზეზი საწინასწარმეტყველო წიგნთა ბუნდოვანებისა. მესამე - რა არის საფსალმუნე, რა არის ფსალმუნი, რა - დიაფსალმა (რაც მრავალგან ჩანს წერილში) და რას ნიშნავს ”ალელუია”; აგრეთვე ის, თუ რა განასხვავებს ფსალმუნს, გალობას, ჰიმნს, ქებას და ლოცვას. მეოთხე - არის თუ არა დავითის ყველა ფსალმუნი და რის გამო წარმოითქმის კეთილშეწყობილად და გალობითურთ თვით ეს წინასწარმეტყველება. მეხუთე და უკანასკნელი - რამდენ ნაწილად განიყოფა ფსალმუნთა წიგნი.

საკითხებად აღვრიცხეთ რა ეს ყველაფერი, ჯერ პირველი მათგანი გამოვიძიოთ, ამ სახით დავიწყებთ რა საუბარს:

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 17:29)

დაწვრილებით...

 
1.1-5

შესავალი

“უფალი მისცემს მეტყველებას იმათ, რომლებიც მახარობლობენ მრავალი ძალით” (ფს. 67,12) – ფრიად კეთილად აღმოთქვამს მგალობელი, თუმცა კი ამგვარ საქმეს უნდა ესწრაფვოდნენ არა მარტივად ნებისმიერნი, არამედ – ისინი, რომლებიც განათლებულნი არიან ზეგარდმო მადლით, რადგან “ყოველი სიბრძნეც უფლისგანაა”, როგორც ეს დაწერილია, და “ყოველი კეთილი საბოძვარი და ყოველი სრული ძღვენი ზემოდან არის გადმომავალი სინათლეთა მამისგან” (იაკ. 1,17).

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (THURSDAY, 22 MARCH 2012 17:45)

დაწვრილებით...

 
More Articles...