Georgian (Georgia)English (United Kingdom)
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით

განმზადებაჲ და წესი წმიდისა ზიარებისაჲ

უწყებაჲ ჯერ-არს, ვისცა ენებოს ზიარებაჲ ცხოვრებისმომცემელთა საიდუმლოთაჲ, მწუხრითგან ჯერ-არს თავისა თჳსისა დაცვაჲ ყოვლისაგან ზრახვისა ბოროტისა, ხოლო ღამე ყოვლითურთ გარდავლად კრძალულებით და მუჴლთდრეკით.

შემდგომად ცისკრისა გამოლოცვისა წარვიდეს სენაკად თჳსად471, ილოცოს ჟამნი სადილისა[ნი] და სრულ-ყოს ყოვლითურთ, მომიჴსენესა ზედა სამოსიქულოჲ ესე.

AddThis Social Bookmark Button

Last Updated (Saturday, 28 January 2012 20:07)

Read more...

 
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით
მუჴლნი მაწუეველობითნი785

ოდესცა786 მიემთხჳო კეთილსა787 ზიარებასა ცხოველსმყოფელთა788 საიდუმლოთა789 ნიჭთასა790, უგალობდ791 მეყსეულად და მადლობდ792 დიდად793, და ამათ794 მჴურვალითა სულითა ღმრთისა მიმართ იტყოდე:

დიდებაჲ შენდა ღმერთო,

დიდებაჲ შენდა ღმერთო,

დიდებაჲ შენდა ღმერთო795.

AddThis Social Bookmark Button

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 18:51)

Read more...

 
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით

[ბრწყინვალე შჳდეულში, ნაცვლად ლოცვანში მითითებული დილა-საღამოს ლოცვებისა, იკითხება პასექის ჟამნი]

ქრისტე აღდგა მკუდრეთით, სიკუდილითა სიკუდილისა დამთრგუნველი და საფლავების-შინათა ცხოვრებისმიმნიჭებელი (3-გზის).

აღდგომაჲ ქრისტესი ვიხილეთ, თაყუანის-ვსცეთ წმიდასა ამას უფალსა დიდებისასა იესუს, მხოლოსა ღმერთსა ჩუენსა, და ესრეთ ჴმა-ვყოთ: ჯუარსა შენსა თაყუანის-ვსცემთ, ქრისტე მეუფეო, და წმიდასა აღდგომასა შენსა უგალობთ და ვადიდებთ, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი და ჩუენ შენსა გარეშე სხუაჲ ღმერთი არა ვიცით; მოვედით ყოველნი მორწმუნენი, თაყუანის-ვსცეთ ქრისტჱს, ღმრთისა ჩუენისა, აღდგომასა, რამეთუ აჰა ესერა მოიწია ჯუარისა მიერ და აღდგომისა სიხარული ყოვლისა სოფლისაჲ. მარადის ვაკურთხევდეთ ქრისტესა და უგალობდეთ აღდგომასა მისსა, რამეთუ ჯუარცუმაჲ თავს-იდვა ჩუენთჳს და სიკუდილითა სიკუდილი განაქარვა (3-გზის).

AddThis Social Bookmark Button

Last Updated (Sunday, 16 April 2017 10:13)

Read more...

 
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით

ბზობისა კჳრიაკესა

ღმერთი უფალი გამოგჳჩნდა ჩუენ დღეს, განმზადეთ დღესასწაული და მხიარულებით მოვედით და განვადიდოთ ქრისტე ბაიაჲთა და რტოებითა ქებისმეტყუელთა: კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა უკუნისამდე.

AddThis Social Bookmark Button

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 18:52)

Read more...

 
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით

ლოცვაჲ ეფრემ ასურისაჲ

უფალო და მეუფეო ცხოვრებისა ჩემისაო, სულსა უქმობისასა და მიმომწულილველობისასა, მთავარობის-მოყუარებისასა და ცუდადმეტყუელებისასა ნუ მიმცემ მე (მეტანიაჲ).

ხოლო სული სიწმიდისაჲ,  სიმდაბლისაჲ,  მოთმინებისა და სიყუარულისაჲ მომმადლე მე, მონასა შენსა (მეტანიაჲ).

ჰოჲ უფალო და მეუფეო, მომანიჭე მე განცდაჲ თჳსთა ცოდვათაჲ და არა განკითხვად ძმისა ჩემისა,  რამეთუ კურთხეულ ხარ შენ უკუნითი-უკუნისამდე. ამინ (მეტანიაჲ).

ღმერთო, მილხინე მე, ცოდვილსა ამას, და შემიწყალე (12-ჯერ მცირე მეტანიაჲ).

შემდგომად ამისსა კუალად სთქუ: უფალო და მეუფეო... სრულიად და მეტანიაჲცა აღასრულე.

AddThis Social Bookmark Button

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 18:53)

Read more...

 
(“სახარების ერთი ადგილის გაგებისათვის)

წმიდა სახარების ცალკეული ადგილების თავისებური, ახლებური გააზრება ზოგჯერ საღმრთო მოშურნეობით, ღვთის სიტყვის სიღრმეთა გამოძიების სურვილითა და სიყვარულითაა ნასაზრდოები, ზოგჯერ კი, პირიქით – შეგნებული გაყალბების მცდელობით, რაც ანტიეკლესიურ მიზნებს ისახავს.

ასეთია, მაგალითად, სახარების სიტყვების დამოწმებით საერთო საეკლესიო მსახურების უარყოფა, რაც სხვა არაფერია, თუ არა ცდა მორწმუნეთა ერთობის დარღვევისა, დედაეკლესიის წიაღიდან მის წევრთა ჩამოცილებისა.

AddThis Social Bookmark Button

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 17:11)

Read more...

 
1905 წლის დეკემბრის შუა რიცხვები, ქ. თბილისი
I. ძირითადი პრინციპები.

§ 1. განმარტება საქართველოს ეკლესიისა. საქართველოს ეკლესია არის მორწმუნე ქართველებისაგან შემდგარი და “ერთის, წმიდის, კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიის” პრინციპებზე დამყარებული სარწმუნოებრივი საზოგადოება, რომელშიაც და რომლის საშუალებითაც ხორციელდება ამ ქვეყნად “ღვთის სასუფევლის” დედა-აზრი.

AddThis Social Bookmark Button

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 19:12)

Read more...

 

Warning: require_once(/home/churchge/domains/church.ge/public_html/library/libraries/domit/xml_domit_nodemaps.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/churchge/domains/church.ge/public_html/library/libraries/domit/xml_domit_shared.php on line 96

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/churchge/domains/church.ge/public_html/library/libraries/domit/xml_domit_nodemaps.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/churchge/domains/church.ge/public_html/library/libraries/domit/xml_domit_shared.php on line 96